Copyright 2013-2019 - Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer

Lezing I: Jesaja 42:5-10
Zo spreekt Jahwe, de ene God, die de hemel geschapen en uitgespannen heeft en de aarde gespreid met al wat zij voortbrengt, die adem geeft aan hen die er wonen en levensgeest aan allen die er hun wegen gaan.
Ik Jahwe zelf, heb u geroepen om heil te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u en bestem u om de man te zijn van mijn verbond met het volk, het licht voor de naties, om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, uit de gevangenis degenen die wonen in de duisternis. 
Ik ben Jahwe, dat is mijn naam, mijn glorie deel Ik met geen ander, mijn roem niet met de godenbeelden.
Wat vroeger gezegd is kwam uit en nieuwe dingen kondig Ik u aan, Ik laat ze u horen nog voor ze ontkiemen.
Zingt een nieuw lied, Jahwe ter eer, zijn lof moet weerklinken van de verste hoeken der aarde; laat ruisen de zee met al wat er leeft, de eilanden en hun bewoners.

Lezing II: Handelingen 2:1-4
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Lezing III: Fillippenzen 2:1-11
Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen,
als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde:
Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God:
Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd,
Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God hem hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen is,
opdat bij het noemen van zijn naam 
zich iedere knie zou buigen in de hemel,
op aarde en onder de aarde,
en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Overdenking:
“Jezus Christus is de Heer”.
Je moet eigenlijk wel een beetje gek zijn om dat te kunnen zeggen. Iemand die Heer is, volgens de maatstaven van onze mensenwereld, staat bovenaan, is nummer één.
Heer en meester zijn, dat betekent volgens ons begrip dat je alle andere bazen en baasjes aan de kant hebt gezet en dat je zelf onbetwist gezag hebt en dat je dat gezag ook effectief uitoefent.
Een Heer is iemand die bovenaan staat, die superieur is.
We hoeven de TV maar aan te zetten om te zien hoe dat werkt:
Donald Trump in Amerika, Tayyip Erdogan in Turkije, Vladimir Putin in Rusland.
Dat zijn mannen die respect afdwingen, mannen met autoriteit en met macht…
En dat willen ze laten weten ook!
Vandaar dat ik zeg: ‘Wie belijdt dat Jezus Christus de Heer is moet misschien wel een beetje gek zijn.’
Want als je Jezus Christus ‘De Heer’ noemt, en je gaat Hem vergelijken met die andere ‘heren’, in Washington, Ankara en Moskou, dan kom je er niet goed uit.
Zouden die ongelovige vrienden van mij dan toch gelijk hebben?
Elke keer dat we over Jezus praten zegt zeggen ze: “Je bent een aardige kerel, maar als je in Jezus gelooft, zit er toch echt een steekje los”.
En inderdaad, als we de normen en waarden over leiderschapen meesterschap van onze mensenwereld aanleggen;dan valt Jezus Christus buiten elke vergelijking.
Daarvoor hoef je alleen maar het verhaal van zijn leven op aarde tot je laten doordringen.
Hij komt uit het gezin van een doodarme ZZP’er in het achterlijke gehucht Nazareth in Galilea.
Zijn geboorte in de stal van Bethlehem stond helemaal in het teken van een volkstelling, uitgeschreven door de echte heer en meester van die tijd, nu 2000 jaar terug, de keizer van Rome. 
Hij mag dan wel een nakomeling zijn van de grote koning David van Israël, van koninklijke majesteit is aan Hem niets te merken.
Hij groeit op en wordt godsdienstleraar. Hij verzamelt een groep mensen om zich heen, die in Hem geloven; maar elke keer dat die leerlingen van Hem zeggen of denken, dat Hij de macht zal grijpen, dan trekt Hij zich juist terug, dan loopt hij ervoor weg.
Eén van die leerlingen, Judas Iskarioth, wordt daar zo zat van,dat hij Jezus uitlevert aan de echte autoriteiten. En iedereen weet waar dat op uitgelopen is: Na een oneerlijk proces, dat gebaseerd is op een een-tweetje tussen de mensen die het echt voor het zeggen hebben, wordt hij op de meest onrespectvolle manier veroordeeld tot de dood, de dood aan het kruis.
Dát is het verhaal van Jezus. Het verhaal van een ‘loser’. Kansloos: “Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht” Hoezo: “Jezus Christus is de Heer” ? 
Maar… intussen is het toch maar zo,dat op deze dag in de hele wereld, ook in Washington, Ankara en Moskou(!), mensen bij elkaar komen om diezelfde ‘loser’ te vereren. Soms in grote massa’s, maar vaker nog in kleine huisgemeenten, en af en toe in de kantine van een familiepark, verzamelen zich mensen die wel respect hebben voor die stakker aan het kruis. 
Samen zijn we vandaag met miljoenen mensen, overal verspreid en verdeeld, maar wel met één zeker weten: Die ‘loser’, Jezus Christus is de Heer, niet zomaar alleen ‘onze heer’, nee: We vereren Jezus Christus als de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. 
Alstublieft: daarmee zeggen we dat Hij het uiteindelijk te zeggen heeft over alles en iedereen, óók over de Trumps, de Erdogans en de Putins van deze wereld.
Hoe kan dat? 
Dat kan omdat Hij niet dood is maar leeft. Dat kan omdat Hij vijftig dagen na zijn verrijzenis uit het graf zijn Geest, die Gods eigen Heilige Geest is, heeft laten uitstorten. En het is precies die Geest die er nu al bijna twintig eeuwen voor zorgt dat er gemeenschappen en gemeenschapjes van mensen zijn, wereldwijd, die in Hem geloven en die Hem vereren.
Pinksteren wordt vaak het feest van de vrede genoemd. En dat mag ook: Want de Geest van Pinksteren doet nog veel meer: Hij overtuigt mensen ervan, diep in hun hart, dat er vrede, verzoening mag zijn tussen God en mensen. Hij overtuigt mensen ervan dat Jezus’ dood aan het kruis niet voor niks is geweest, maar dat Hij daarmee bevrijding heeft gebracht. De Geest brengt mensen tot het geloof dat die ‘loser’ aan het kruis inderdaad sterker bleek te zijn dan de dood, want zie Hij leeft. 
Die Geest laat ons geloven dat God zelf in Jezus Christus al zijn beloften heeft waargemaakt, ook die oude belofte die Hij deed via zijn profeet Jesaja: “Ik Jahwe zelf, heb u geroepen om heil te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u en bestem u om de man te zijn van mijn verbond met het volk, het licht voor de naties, om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, uit de gevangenis degenen die wonen in de duisternis.”
En: “Wat vroeger gezegd is kwam uit en nieuwe dingen kondig Ik u aan, Ik laat ze u horen nog voor ze ontkiemen. Zingt een nieuw lied, Jahwe ter eer, zijn lof moet weerklinken van de verste hoeken der aarde; laat ruisen de zee met al wat er leeft, de eilanden en hun bewoners.” Het is dus daarom dat vandaag overal dit nieuwe lied gezongen wordt.
Tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus eens tegen zijn leerlingen de raadselachtige woorden gesproken: ‘Vele eersten zullen de laatsten zijn, vele laatsten de eersten’.
En laten we het maar eerlijk zeggen: Die woorden zijn knap moeilijk te begrijpen, voor mensen die Hem niet kennen. Maar voor mensen die Hem wel kennen, krijgen die woorden een zeer bijzondere betekenis. Laat ze – om te beginnen – maar op Hemzelf slaan.
Daarbij kan het helpen dat je ook die andere woorden tot je door laat dringen. Ik bedoel de woorden in een brief die de apostel Paulus jaren later schreef aan de christenen in de Macedonische stad Filippi. Als een soort van achtergrondinformatie bij de figuur van die ‘loser’ die der Heiland der wereld bleek te zijn.
We hebben ervan gelezen daarstraks.
Paulus spoort de gelovigen in Filippi aan om te leven en te werken vanuit dezelfde gezindheid die Christus Jezus bezielde. Wij zouden zeggen: vanuit dezelfde mentaliteit. Paulus maakt in zijn brief bekend wie Jezus werkelijk was. Daarom noemt hij hem ook “Christus Jezus”, de Zoon van God die zichzelf niet te hoog heeft geacht, om zijn woonplaats in Gods onsterfelijk mooie hemel te verruilen voor het ellendige bestaan van een kansloze sterveling op aarde. 
“Hij heeft zichzelf ontdaan van zijn goddelijke majesteit en heeft het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis….”
“Vele eersten zullen de laatsten zijn, vele laatsten de eersten”.
In het licht van de achtergrondinformatie in Paulus’ Filippenzenbrief, krijgen deze woorden van Jezus wel een heel bijzondere betekenis: ze slaan ECHT vooral op Hemzelf en op zijn mentaliteit, van:
Alles prijs willen geven!
Alles in willen leveren!
Voor iedereen de minste willen zijn!
Alles willen dragen voor anderen!
Zelfs je leven over willen geven voor de ander!
Bereid zijn om de dood in te gaan om de ander het leven te redden!
“En daarom – schrijft Paulus – heeft God hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.”
We vieren vandaag het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting. En we geloven dat de Geest van Christus Jezus, mensen aanspoort, aanvuurt om Jezus Christus te belijden als ‘De Heer’. 
Belijden, dat doe je met woorden, met wat je zegt. Maar belijden doe je vooral ook in je doen en laten.En hoe kunnen wij als mensen die vandaag het Pinksterfeest vieren dat beter doen, dan door ons te laten dragen door dezelfde mentaliteit als die Jezus Christus bezielde… van de minste willen zijn, van alles overhebben voor de ander.Laat mensen dan maar zeggen dat je een beetje gek bent. God weet beter: het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En geloof me, het is de Geest van Pinksteren die u en jullie en mij daarbij zal helpen en blijven helpen, het vol te houden. 
Want dat heeft God beloofd. 
En die beloften maakt hij zeker weten waar.
In de naam van Jezus Christus onze Heer.
Amen.

f t g

Bijbeltekst van vandaag